Aquest article, és la continuació de: La importància de la motivació (I)

La motivació no és una variable idèntica a tots els esportistes. Es tracta més d’una tendència motivacional característica de cada individu, per tant el personal entrenador han de conèixer quins són els diferents tipus de motivacions i adaptar-los de manera estratègica per tal de mantenir una alta motivació en l’esportista.

Algunes de les tipologies que s’han trobat són:

Motivació bàsica i motivació quotidiana (Buceta, 1999).

La primera s’entén com aquella motivació que ens compromet a l’activitat que realitzem, mentre que la segona està orientada a l’activitat en si mateixa, és a dir, el gaudi de realitzar aquesta activitat. És per això que com a personal entrenador podem influir en la motivació quotidiana dels nostres esportistes buscant estratègies i proposant activitats que resultin divertides per a l’esportista i el mantinguin amb una alta motivació quotidiana, mentre que podem influir en la motivació bàsica mostrant-li a l’esportista aquells aspectes de millora que va aconseguint en forma de rendiment o bons resultats.

També se’ls coneix com motivació intrínseca i motivació extrínseca, perquè fan referència a la procedència de les fonts motivadores, tant si provenen del mateix esportista en realitzar l’activitat en si mateixa, o de fonts externes del seu entorn més immediat.

Motivació orientada a l’ego i motivació orientada a la tasca (Duda, 2001).

La primera té el seu origen en la relació amb altres companys o esportistes, la segona sorgeix de la comparació que fa el mateix esportista sobre el seu propi progrés, el que l’estimula a mantenir-se motivat.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA MOTIVACIÓ A L’ESPORTISTA.

Alguns aspectes  importants que el personal entrenadors ha de considerar alhora de treballar amb el seu o els seus esportistes te a veure amb les necessitats d’aquests i el balanç cost-benefici de l’activitat que realitza o del que s’espera d’ell. Així doncs, podem dir que l’esportista augmentarà la seva motivació de base quan més gran sigui el benefici que en pugui obtenir i augmentarà la seva motivació quotidana sempre i quan es diverteixi o l’entrenament tingui sentit dins dels objectius a curt termini que s’hagi proposat.

També és important aclarir a l’esportista el cost que li suposarà aconseguir determinats objectius, això afavoreix  una major disposició a l’esforç. Avaluar l’esforç ajuda a l’esportista a equiparar amb més realitat el cost real, ja que en cas contrari és fàcil que acabi abaixant els braços i rendint-se.

Aquesta valoració cost / benefici serà la que faci augmentar el compromís de l’esportista, tot i que hem d’entendre que els esforços i canvis inicials impliquen moltes vegades un cost sense que s’obtinguin beneficis immediats, de manera que és una fase en què els entrenadors i entrenadores haurien de tenir present i estar atents a possibles situacions de dèficit motivacional.

CONCLUSIONS

La motivació és important en l’àmbit de l’esport i influeix directament sobre el rendiment de l’esportista afectant també sobre altres variables psicològiques com poden ser la concentració, l’activació, l’autoconfiança, l’autoestima, etc. L’objectiu últim de l’entrenador no ha de ser el d’aconseguir motivar els seus esportistes, sinó el de generar les condicions adequades perquè els seus esportistes tinguin la capacitat i desenvolupin l’habilitat d’automotivar-se.

Font: Instituto de Estudios Deportivos